Yritysasiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Laine Direct Oy
PL 31
26101 Rauma
y-tunnus: 0432788-7

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maru Kalmakoski
050 552 4427
maru.kalmakoski@laineprint.fi

3. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana toimii Jaakko Laine

4. Rekisterin nimi

Yritysasiakas- ja markkinointirekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yritysasiakas- ja markkinointirekisterissä ylläpidetään Laine Direct Oy:n olemassa olevien ja
mahdollisten asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös
yhteisöjä.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Laine Direct Oy ei luovuta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Laine Direct Oy ei siirrä hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai
kansainväliselle järjestölle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Laine Direct Oyt ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja
hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.
Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai ammatinharjoittajan
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi
hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa
itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä.
Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus
ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään
koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.
Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, häntä pyydetään, ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan
tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaisemaan, poistamaan tai
täydentämään rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös
oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle,
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen
käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.
Henkilö voi kieltää Laine Direct Oy:tä sähköisen viestinnän tietosuojalain 27 §:n mukaisesti
käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinoinnin tarkoituksiin ilmoittamalla
muutoksista sähköpostitse tai kirjallisesti.

13. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Laine Direct Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää
liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä
koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen
viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää säilyttämään tietoja tai muu taho on
hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

14. Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 13.06.2018.